Η εταιρία Ιατρικών Υπηρεσιών ΚΩΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ με εδρα την ΚΩ ζητά για άμεση πρόσληψη Ιατρούς με η άνευ ειδικότητας με σκοπό τη συνεργασία για τους θερινούς μήνες ή μήνιμη εργασία.
Πληροφορίες
τηλ. 6983310555/ 6983310444
email.medical@medhome.gr
info@medhomegreece.com