Δικαιολογητικά εγγραφής στον Ι.Σ. Ευβοίας (Αφορά σε 1η εγγραφή ιατρού σε Ι.Σ)

 1. Αίτηση-Δήλωση εγγραφής προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .docx ή .pdf)
 2. α. Για Ελληνικά ΠΤΥΧΙΑ: Αντίγραφο πτυχίου
  β. Για ΠΤΥΧΙΑ που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του ξενόγλωσσου, αντίγραφο επικυρωμένο της μετάφρασής του, αντίγραφο βεβαίωσης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
  γ. Για ΠΤΥΧΙΑ που χορηγήθηκαν από χώρες της Ε.Ε.: Αντίγραφο επικυρωμένο του ξενόγλωσσου, αντίγραφο επικυρωμένο της μετάφρασής του και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε
  δ. Για ΠΤΥΧΙΑ που χορηγήθηκαν από Ιταλία: φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του ξενόγλωσσου, αντίγραφο επικυρωμένο της μετάφρασής του, φωτοαντίγραφα επικυρωμένα του ATTESTATO και της μετάφρασής του.
 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 4. Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
 5. Απλό φωτοαντίγραφο ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (αν υπάρχει)
 6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ)
 7. Δήλωση του άρθρου 296 του ν 4512/2018 (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .docx ή .pdf)
 8. Δικαίωμα εγγραφής (ποσό 20,00 €) (Απαλλαγή ετήσιας εισφοράς για το τρέχον έτος της 1ης εγγραφής).
 9. 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας

Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΙΣ Ευβοίας (Αφορά σε εγγραφές εκ μετεγγραφής από άλλον Ι.Σ.)

 1. Αίτηση-Δήλωση (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .docx ή .pdf)
 2. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Αν δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά από τον ΙΣ που προέρχεται. -Μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ)
 4. Δήλωση του άρθρου 296 του ν 4512/2018 (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .docx ή .pdf)
 5. Καταβολή ετήσιας εισφοράς και δικαιώματος εγγραφής (εγγραφή 20,00 €) Η ετήσια εισφορά δεν καταβάλλεται εάν έχει εξοφληθεί στον προηγούμενο Ιατρικό Σύλλογο.
 6. 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας

Σημ.: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εκ μετεγγραφής από άλλον Ι.Σ. είναι η αποστολή στον ΙΣ Ευβοίας των απαραίτητων εγγράφων (ηλεκτρονικά) από τον προηγούμενο Ι. Σύλλογο μετά από αίτημα των ιατρών.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΣΕ

 1. Αίτηση-Δήλωση (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .docx ή .pdf)
 2. Βεβαίωση (πρόσφατη) Ιατρικού Συλλόγου του οποίου είμαι ενεργό μέλος από την οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές Ι.Σ., πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες
 3. Βεβαίωση (πρόσφατη) Ιατρικού Συλλόγου του οποίου είμαι μέλος ειδικού μητρώου από την οποία να προκύπτουν πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες. (Ισχύει μόνο αν ο ιατρός είναι & μέλος ειδικού μητρώου άλλου Ι. Συλλόγου)
 4. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Αν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση του Ι.Σ.. -Μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ)
 6. Καταβολή ετήσιας εισφοράς (150,00 €)
 7. 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 8. Απόφαση απόσπασης/μετακίνησης από Υπηρεσία προς δημόσια δομή περιφέρειας ΙΣ Ευβοίας (Ισχύει μόνο για δημόσιους λειτουργούς που εργάζονται με απόσπαση, δηλ. η οργανική θέση ανήκει σε περιφέρεια άλλου Συλλόγου)

Σημ.: Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του Ι.Σ. Ευβοίας υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣ. Ευβοίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται με την  αίτηση σε απλή φωτοτυπία.

Σημείωση: Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.
Προσοχή: Η αρμόδια υπηρεσία  επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.

Δικαιολογητικά Ιατρείων - Πολυϊατρείων - Εργαστηρίων-Εταιρειών

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή  .doc ή .pdf)

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου(Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρικού Εξοπλισμού (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Κανονισμού Πολυκατοικίας (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Ανάκλησης Ιατρείου (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού σε Εταιρία (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστέγασης (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Αίτηση τροποποίησης άδειας (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης Επιστημονικού Υπεύθυνου (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινού Ιατρείου (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή  .pdf)

Αίτηση αναγγελίας ιατρείων (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση για ωράριο λειτουργίας (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση για άσκηση Ιατρικού Επαγγέλματος (Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc  ή .pdf)

Κατεβάστε όλα τα σχετικά ΦΕΚ πατώντας εδώ