Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ) Απόφαση «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» του Υφυπουργού Υγείας, επισυνάπτεται η υπ΄αρίθμ.Πρωτ.4905/08.12.2023 Απόφαση-Προκήρυξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας –Γ.Ν. Κ.Υ Καρύστου– Γ.Ν. Κ.Υ Κύμης, για την  Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κάρυστος, με Α.Δ.Α.:6ΛΚΤ46904Γ-ΨΚΚ.