Γαζέπη και Πανίδου, Χαλκίδα, 341 00
Fax. +30 2221 081 700
+30 2221 023 125

Πιστοπ. γενικής ιατρικής Π.Δ. 38/2004