Η εξυπηρέτηση των μελών και του κοινού, μέσω της γραμματείας του ΙΣΕ πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού, βάση κρατικών οδηγιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού  (Covid-19).

Γαζέπη και Πανίδου, Χαλκίδα, 341 00
Fax. +30 2221 081 700
+30 2221 023 125
plano2

Plano2

Η δραστηριότητα της O2 Consulting αφορά την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβολή, την παρακολούθηση και την διαχείριση επενδυτικών έργων στο πλαίσιο της δράσης Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσοστό της χρηματοδότησης καλύπτει το 50% έως το 65% των επιλέξιμων δαπανών και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.