Περισσότερες πληροφορίες στο
www.internal-medicine.gr

btn watch
btn watch

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.