ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 1 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών
Άρθρο 2 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α του ν. 4764/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 3 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών και της δυνατότητας άμεσης πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 4 Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 5 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού
Άρθρο 6 Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού
Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID -19
Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 20 Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 21 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID -19
Άρθρο 22 Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Άρθρο 23 Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον σημείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα
Άρθρο 24 Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 25 Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 26 Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 27 Παράταση της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 28 Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Άρθρο 29 Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021
Άρθρο 30 Παράταση της επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης τού προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο 31 Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο 32 Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 33 Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 34 Παράταση της διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 35 Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
Άρθρο 36 Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Άρθρο 37 Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 38 Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων – Τροποποίηση του άρθρου ογδοηκοστού δεύτερου του ν. 4812/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 40 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών – Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης – Τροποποίηση των παρ. 1, 11, 12, 13 και 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
Άρθρο 41 Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων – Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονομή τίτλου ειδικότητας – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4690/2020
Άρθρο 42 Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4675/2020
Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 19, 21 και 24 του ν. 3305/2005
Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) ειδικά για τα έτη 2020 και 2021