Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη μελέτη του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, σχετικά με το φαινόμενο της άσκησης βίας εναντίον ιατρών και νοσηλευτών στην Ελλάδα.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα βρείτε στη διεύθυνση: https://forms.uoa.gr/index.php/363587?lang=el

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση των διαστάσεων και των παραμέτρων του εν λόγω φαινομένου στην Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα αίτια αυτού και η πρόταση μεθόδων πρόληψης.

Η συμμετοχή δεν θα επιβαρύνει οικονομικά ούτε τους συμμετέχοντες, ούτε ασφαλιστικούς φορείς, ούτε κάποιο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται να συμμετέχετε στη μελέτη, εφόσον δεν το επιθυμείτε. Απαιτείται η άπαξ συμπλήρωση δυναμικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Πέραν των αμιγώς δημογραφικών στοιχείων (λ.χ. ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ειδικότητα, χώρος απασχόλησης), θα καταγραφούν οι απαντήσεις σε δυναμικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τα στοιχεία ταυτοποίησης κάθε συμμετέχοντα. Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα υποβληθούν σε στατιστική ανάλυση. Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκευτούν ανωνυμοποιημένα, δηλαδή χωρίς να υφίσταται δυνατότητα ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου του κάθε συμμετέχοντα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά και να ανακοινωθούν σε ιατρικά συνέδρια. Η παρουσίαση των δεδομένων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η ταυτοποίηση κάθε συμμετέχοντος.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Καθ’ όλην τη διάρκεια της μελέτης, καθώς και στη συνέχεια, τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν κωδικοποιημένα (δηλαδή δεν θα αναφέρεται το όνομά σας) και προστατευμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.