Ενημερωθείτε εδώ για την “Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη θεραπεία της Γονόρροιας”, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: