Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εταιρεία AIDS (EACS), διενεργούν μια έρευνα για τη μέτρηση των γνώσεων και των στάσεων αναφορικά με την HIV λοίμωξη σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη έρευνα θα συμβάλει στην εκτίμηση των αναγκών και προτεραιοτήτων, τόσο των επαγγελματιών υγείας, όσο και των ατόμων που ζουν με τον HIV, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην HIV λοίμωξη στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στα μέλη του συλλόγου/ένωσης/εταιρείας  σας το κάτωθι link, μέσω του οποίου διενεργείται η έρευνα.

https://redcap.ecdc.europa.eu/surveys/?s=H4RKKTYNN7WRNAP8