Μία σημαντική νίκη πέτυχε το ιατρικό σώμα στις διεκδικήσεις του. Η  Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών για τους γιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίες εφαρμόστηκαν αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012.

Ειδικότερα με την 431/2018 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγιναν δεκτές οι ασκηθείσες προσφυγές και οι ασκηθείσες παρεμβάσεις, και κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις των προσφευγόντων ιατρών ΕΣΥ, με τις οποίες οι αποδοχές καταβλήθηκαν μειωμένες σύμφωνα με τα όσα όρισαν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της 2/83408/0022/14.11.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) θα πρέπει να ακυρωθούν.

Κρίθηκε περαιτέρω ότι η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί στη Διοίκηση προς διενέργεια των νομίμων ενόψει των όσων κρίθηκαν.

Τέλος, ορίστηκε ως χρονικό σημείο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων, ο χρόνος δημοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής, δηλαδή η 26ης Φεβρουαρίου 2018.

Άμεσα ο ΙΣΑ θα ενημερώσει εκτενώς τα μέλη του ιατρούς του ΕΣΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ