Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (ιατρείων – πολυϊατρείων – εργαστηρίων).

Προτείνεται πριν την οριστική επιλογή του χώρου που προορίζεται για  λειτουργία των φορέων όπως εξετάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.