Μετά από ερωτήσεις συναδέλφων-ιατρών, ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπονται η ιατρική εξέταση και η συνακόλουθη υπογραφή ιατρικών βεβαιώσεων για αθλητική ικανότητα, που γίνονται σε χώρους αθλητικών συλλόγων & εκδηλώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων και γενικά η εκτέλεση ιατρικών πράξεων, επιτρέπονται μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 (ΦΕΚ/Β΄/3254/8.8.2018)