ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δράση: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που χωρίζονται σε Υφιστάμενες και Νέες για όλους τους κλάδους της οικονομίας

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: από 3.000 € έως 200.000 € (ανάλογα με την κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και την κατηγορία επιχειρήσεων).

Ποσοστά Ενίσχυσης:

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: Από 11/07/2019 μέχρι 01/11/2019.

Έναρξη επιλέξιμων δαπανών: από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (02/07/2019).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων:

Η επενδυτική ενίσχυση αφορά σε:

Διάρκεια υλοποίησης έργου: δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης