Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18

«Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων»  του νόμου 4675/2020.

«Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ A 54 – 11.03.2020).

Download (PDF, 580KB)